חי-אל | תאונות אישיות לפי חוק הספורט 

תאונות אישיות לפי חוק הספורט

לפי סעיף 7 (א) לחוק הספורט התשמ"ח - 1988, אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד מחוייבים בביטוח תאונות אישיות של הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. 

חי-אל סוכנות לביטוח מציעה ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט המכסה תאונות אישיות הנגרמות כתוצאה מפעילות ספורט תחרותי, חוגי, עממי, קייטנות וחדרי כושר המופעלים ע"י הרשות המקומית, מוסדות ואגודות עצמאיות.

ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט התשמ"ח 1988 ("החוק"), שלא כמו ביטוח תאונות אישיות קלאסי, הינו כיסוי ביטוחי המסופק ע"י  אגודת הספורט בה הספורטאי חבר .
הביטוח כולל כיסויים יעודיים לספורטאים כמו: הוצאות רפואיות, פיצוי עקב נכות צמיתה, פיצוי שבועי לאובדן כושר עבודה זמני,למקרה מוות, טיפולי שינויים ועוד.

סכומי הביטוח מחולקים לרוב לפי מחלקות ילדים ונוער ומחלקת בוגרים או לפי קבוצות גיל.

החוק מחייב כל אגודה ו/או התאחדות או איגוד לספורט לרכוש ביטוח תאונות אישיות המכסה את הספורטאים הכפופים להם.
מטרת החוק נועדה להבטיח כי ספורטאי מקצועי או חובבן, יקבל פיצוי וכיסוי עבור נזקים הנגרמים לו במהלך פעילות ספורטיבית במסגרת האגודה, בדרכו לאימון או בחזרה ממנו.

ספורטאים עד גיל 18, הלומדים במסגרת חינוכית, מכוסים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים ובכך זכאים לכיסוי ביטוחי על פי חוק חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
איכות הכיסוי והיקפו, נחות ביחס לפוליסת תאונות אישיות לספורטאים ומכסה רק מקרים מצומצמים מאד.

בביטוח תאונות אישיות לספורטאים, במקרה של אובדן כושר עבודה, הספורטאי יקבל פיצוי מיידי שיאפשר לו להתמודד עם תקופת ההמתנה (בד"כ 3 חודשים) שקיימת בביטוח אובדר כושר עבודה.

תיקון 10 לחוק הספורט
בחודש אוגוסט 2016 עבר תיקון 10 לחוק הספורט אשר מבטל את החובה לערוך ביטוח לפי חוק הספורט ותקנותיו לספורטאים התחרותיים הבאים:

  1. ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר מינימום לחודש, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט.
  2. ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה.
  3. ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימודי חובה.

חשוב להדגיש כי השחרור מחובה לערוך ביטוח על פי חוק הספורט ותקנותיו לגבי הנ"ל, איננה שוללת את האפשרות הוולנטרית של האגודות לערוך ביטוח תאונות אישיות כמו זה שנערך לספורטאים תחרותיים שאינם פטורים מביטוח, ונתונה לשיקול דעתם של האגודות תוך שיתוף פעולה עם הספורטאים והוריהם.
ביטוח שכזה אשר ייערך איינו נחשב לביטוח כפל שכן סכומי הביטוח המשולמים בגין מקרי מוות ונכות מצטברים ונוספים אחד על השני מהביטוחים השונים.

בנוסף, קיימת דרישה בתקנות לביטוח צד ג' (שחקן נגד שחקן) , אם כי בביטוח תאונות אישיות לתלמידים אין כיסוי לביטוח צד ג' וכן להוצאות אשפוז וטיפול.

 

סכומי ביטוח מזעריים - על פי תקנות הספורט (ביטוח) התשנ"ה - 1994:

סכומי הביטוח המזעריים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו:
1) במקרה של מוות - 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו 30,000- למי שטרם מלאו לו
    20 שנה.
2) במקרה של נכות - 150,000 לנכות בשיעור 100%, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות
    אחר.
3) אשפוז וטיפול רפואי - 5,000 .
4) טיפול שיניים - 5,000 .
5) פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה 11- לאי
    הכשירות ואילך -
     (א)למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 100 לשבוע;
     (ב)למי שגילו 20 שנה או יותר - 400 לשבוע.

תאונות אישיות לפי חוק הספורט