חי-אל | צד שלישי 

צד שלישי

ביטוח צד שלישי לעסקים נועד לכסות את חבות המעביד מארועים בלתי צפויים שגרמו, במשך תקופת הביטוח,
לנזק גוף,רכוש, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני,נפשי או שכלי לכל מי שאינו המבוטח ואינו עובד בעסק.

אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לגבול האחריות כפי שמצויין ונקבע בפוליסה.

הרחבות וכיסויים נוספים במסגרת הפוליסה:

 • הוצאות משפט סבירות להגנה מפני תביעה.
 • אחריותו השילוחית של המבוטח הנוסעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל מטעמו עבור העסק.
 • ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי לפעילות של עובדים מטעם העסק בחו"ל.
 • ניתן להרחיב את הביטוח כך שיראו כצד שלישי גם את קבלני המשנה ועובדיהם.
 • ניתן להרחיב את הכיסוי בזמן הרחבה, בניה, שיפור ושיפוץ של המבוטח גם לסיכונים אלו.
 • הרחבה שעובדי החברה, משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם בארועים חברתיים, כולל ארועי ספורט מאורגנים ע"י המבוטח ולרווחת עובדיו או הקהילה.
  (לגבי עובדי המבוטח, כיסוי שכזה יחול אך ורק אם המקרה לא יוכל ע"י המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה)
 • ניתן להרחיב את חבות המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב מנועי.
 • ניתן להרחיב את חבות המבוטח בגין פגיעה אישית לרבות לשון הרע,העלבת אדם, חדירה לתחום הפרט ועוד.
 • ניתן להרחיב אחריות בגין הרעלת מזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד.
 • ועוד.
צד שלישי