חי-אל | עבודות קבלניות 

עבודות קבלניות

קבלנים ויזמים חשופים לסיכונים רבים לאורך חיי הפרוייקט.
בין אם מדובר בפרויקט בהיקף קטן או גדול, מומלץ ולרוב גם נדרש, לרכוש ביטוח עבודות קבלניות כנגד הסיכונים השונים.
ביטוח קבלנים מבוסס על כל הסיכונים ומספק פתרון מקיף לכל נזק פיזי לגוף או לרכוש אשר עלול לקרות באתר הבנייה, לרבות: נזק לרכוש, נזק לציוד ולעבודות הבנייה, נזק לעובדים מעבר למכוסה על ידי הביטוח הלאומי וכן נזק לגוף או לרכוש לצדדים שלישיים.
בנוסף מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

הפוליסה מכסה נזק לעבודות הבנייה או עבודות הנדסה אזרחיות וכן מכסה הוצאות בגין תיקון והקמה מחדש של הפרוייקט או חלק ממנו, באם אבד או נגרם לו נזק.
כמו כן ניתן להכליל בפוליסה ציוד הבנייה והרכוש שעליו מתבצעת העבודה, ביטוח אחריות כלפי צד ג' וביטוח חבות מעבידים.
ביטוח הפרוייקט עצמו הינו על בסיס "כל הסיכונים" ותקופת הביטוח בפוליסה זו כאורך הפרוייקט המבוטח, עם אפשרות להארכה במקרה הצורך.

הרחבות אפשריות לפוליסה:

  • כיסוי הוצאות לפינוי הריסות - החזרים בגין תשלומים שנשאת לפינוי הריסות הפרוייקט המבוטח, באם נפגע בארוע ביטוחי מכוסה.
  • כיסוי אובדן או נזק לרכוש סמוך- בגין נזקים שנגרמו לרכוש סמוך אשר נכלל בערך הפרוייקט .
  • כיסוי רכוש עליו מתבצע הפרוייקט - בגין נזקים שנגרמו לרכוש עליו המבוטח מבצע פרוייקט ואשר נכלל בערך הפרוייקט.
  • פריצה שוד או גניבה.
  • נזקים שנגרמו עקב רעידת אדמה או נזקי טבע.
  • שכר אדריכלים, מהנדסים ומומחים - הנדרשים לצורך כינון האובדן ו/או הנזק.
  • הוצאות כתוצאה משינויים ותוספות הכרחיים שידרשו ע"י הרשויות במוסמכות לאחר קרות מקרה ביטוח.
  • אובדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט בעת העברתו,פריקתו, טעינתו ואיחסונו.
  • כיסוי אובדן או נזק למבני עזר ותכולתם - כולל משרדים,תבניות ופיגומים,מתקנים וציוד קל המשמשים את הפרויקט.
  • ועוד.
עבודות קבלניות