חי-אל | אחריות מקצועית 

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות נזק לגוף, רכוש או נזק כספי לצד שלישי, בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב,
אשר מקורה במעשה או במחדל המהווים רשלנות, טעות או השמטה של המבוטח,
וזאת במסגרת מקצועו של המבוטח, בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה ואשר תביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה.
בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

הפוליסה מתאימה לבעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין, רואי- חשבון, מהנדסים, אופטומטריסטים, קוסמטיקאיות ועוד.

 • אחריות מקצועית הינו פוליסה על בסיס הגשת התביעה, וככזו מכסה נזקים בגין תביעות כלפי המבוטח ,שהוגשו למבטח, בתוך תקופת הפוליסה.
  עקב כך, חשוב לחדש את הפוליסה מדי שנה  (גם לאחר פרישה ) על מנת למנוע מצבים בהם הארוע אמנם קרה בתקופת הביטוח אך התביעה תוגש לאחר מכן.
   
 • לאחר פרישה ניתן לרכוש פוליסה מיוחדת המיועדת להפסקת פעילות.
   
 • ניתן במקרים ומקצועות מיוחדים לבצע את הפוליסה על בסיס הארוע במקום בסיס תביעה.
   
 • תביעתו של המבוטח כלפי המבטח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של הנפגע נגד המבוטח.
   
 • אסור למבוטח להודות באחריות או להציע פיצוי או תשלום לנפגע, למעט מתן עדות במשטרה או בבית משפט.

יתרונות של הפוליסה:

 • אפשרות לשיפוי עד גבולות האחריות,בגין נזק שהוגש בתוך תקופת הביטוח, לאחר תאריך רטרואקטיבי.
 • שיפוי בגין נזק בשל מקרי ביטוח הנובעים ממקורות שונים.
 • שיפוי המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות.

אפשרויות הרחבה:

 • דיווח על נסיבות העלולות להביא לתביעה.
 • הקדמת הוצאות משפטיות.
 • אי כשירות משפטית.
 • הגנה בהליכים פליליים.
אחריות מקצועית