חי-אל | חבות המוצר 

חבות המוצר

ביטוח חבות המוצר נועד לכסות נזק לגוף ו/או לרכוש של צד שלישי, לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך,
שנגרם על ידי מוצר פגום שהמבוטח ייצר, ייבא או סיפק, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח ושתביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה.

הפוליסה נשענת על שני חוקים:

 • חוק האחריות למוצרים פגומים - המחיל על היצרן אחריות חמורה, חל על נזקי גוף בלבד וקובע רשימה סגורה של הגנות ליצרן
 • פקודת הנזיקין - המחילה על היצרן אחריות נזיקית בגין נזקי גוף ורכוש.

הפוליסה מתאימה ליצרנים ו/או משווקים של מוצרים.

 • החוק מטיל את האחריות בגין מוצר פגום על היצרן, המוכר, המרכיב, המייבא, המטפל או הספק של המוצר.
   
 • הביטוח אינו מכסה אחריות בשל אי התאמת המוצר ליעודו ואינו אחראי לאיכות המוצר ועל כן מכסה רק נזקים שנגרמו לצד שלישי בעקבותיו.
   
 • אחריות מקצועית הינו פוליסה על בסיס הגשת התביעה, וככזו מכסה נזקים בגין תביעות כלפי המבוטח ,שהוגשו למבטח, בתוך תקופת הפוליסה.
  עקב כך, חשוב לחדש את הפוליסה מדי שנה  (גם לאחר פרישה) על מנת למנוע מצבים בהם הארוע אמנם קרה בתקופת הביטוח אך התביעה תוגש לאחר מכן.
   
 • לאחר פרישה ניתן לרכוש פוליסה מיוחדת המיועדת להפסקת פעילות.
   
 • תביעתו של המבוטח כלפי המבטח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של הנפגע נגד המבוטח.
   
 • אסור למבוטח להודות באחריות או להציע פיצוי או תשלום לנפגע, למעט מתן עדות במשטרה או בבית משפט.

יתרונותיה של הפוליסה:

 • שיפוי בגין נזק שנגרם עקב מוצר באחריות המבוטח, בתנאי שהמוצר לא היה בחזקתו הישירה של המבוטח בעת שאירע הנזק.
 • שיפוי המבוטח בגין הוצאות משפט סבירות.
   

אפשרויות הרחבה:

 • הרחבת משווקים (VENDORS).
 • הארכת תקופת הגילוי.
 • הגנה משפטית בהליכים פליליים.
 • נזק הנובע מעבודה שביצע המבוטח ואינה "מוצר" ובלבד שהנזק נגרם לאחר שהעבודה נסתיימה ונמסרה לצד שלישי.
 • אחריות צולבת.
 • ועוד.
 
 
חבות המוצר