חי-אל | ביטוח בריאות 

ביטוח בריאות

הכיסוי הבסיסי לביטוח בריאות באמצעות קופות החולים אינו נותן פיתרון לכל המקרים כאשר ההוצאות הנדרשות עשויות להגיע לסכומים גבוהים מאד.
ביטוח בריאות פרטי נועד לתת מענה ביטוחי גם באותם מקרים בהם לא ניתן להיעזר במערכת הבריאות הציבורית ושרותי הבריאות הנוספים (שב"ן),
כמו למשל: תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות, השתלות איברים ,התייעצות וטיפול רפואי של רופאים בתי חולים, מעבדות ומכונים שאינם כלולים ברשימה של קופת החולים בה רשום החולה,
בחירת מנתח, קבלת טיפול רפואי בחו"ל כאשר ניתן לקבל את הטיפול בארץ או במקרים שאינם כלולים ברשימת המקרים והמחלות המאפשרים קבלת טיפול רפואי בחו"ל על-פי החוק,
מקרים בהם קופת החולים לא אישרה קבלת טיפול רפואי בחו"ל, הוצאות שונות לנסיעה ושהיה בחו"ל של החולה ומלוויו, והוצאות רבות אחרות.
 

 

ניתוחים ומחליפי ניתוח - אחידה

הכיסוי כולל שכר מנתח ומרדים, הוצאות חדר ניתוח, שתל בניתוח, ציוד מתכלה, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימים (כולל אשפוז טרום ניתוח). 

 

שכר מנתח

מבוטח יוכל לבחור מנתח מרשימת מנתחי הסכם בלבד.

לא יינתן החזר בגין שכר מנתח ששולם למנתח שאינו בהסכם. 

 

התייעצות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח

עד 3 התייעצויות עם רופאים מומחים אגב ניתוח:

 • התייעצות אצל נותן שירות שבהסכם - שיפוי מלא. 
 • התייעצות אצל נותן שירות שאינו בהסכם - עד 900 ₪ להתייעצות. 

 

טיפולים מחליפי ניתוח

יכוסו טיפולים מחליפי ניתוח עד לתקרת הסכום הקבוע אצל המבטחת עבור הטיפול שבוצע. 

 

משלים שבן - אחידה

התכנית מעניקה כיסוי המשלים את הפערים בין שב"ן לביטוח הפרטי - החזר בגין השתתפות עצמית, ושיפוי מלא עבור ניתוחים שאינם מכוסים ע"י השב"ן. 

 

ניתוחים פרטיים בישראל

הכיסוי כולל שכר מנתח ומרדים, הוצאות חדר ניתוח, שתל בניתוח, ציוד מתכלה, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימים (כולל אשפוז טרום ניתוח). 

 

שכר מנתח

מבוטח יוכל לבחור מנתח מרשימת מנתחי הסכם בלבד.

לא יינתן החזר בגין שכר מנתח ששולם למנתח שאינו בהסכם. 


התייעצות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח

עד 3 התייעצויות עם רופאים מומחים אגב ניתוח:

 • התייעצות אצל נותן שירות שבהסכם - שיפוי מלא. 
 • התייעצות אצל נותן שירות שאינו בהסכם - עד 900 ₪ להתייעצות. 

 

טיפולים מחליפי ניתוח

יכוסו טיפולים מחליפי ניתוח עד לתקרת הסכום הקבוע אצל המבטחת עבור הטיפול שבוצע.

 

 

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 

תכנית ההשתלות מציעה כיסוי רחב ללא תלות באישורים מטעם קופות החולים. התכנית מתאימה לכל בני המשפחה ומעניקה הגנה המאפשרת לקבל את הטוב ביותר וליהנות משקט נפשי.

 

השתלות בחו"ל

 

 • השתלות בארץ ובחו"ל - כיסוי רחב למגוון סוגי השתלות (ריאה, לב, כליה, כבד, שחלה, מעי, מח עצם, תאי גזע/אב). 
 • ספק בהסכם - כיסוי ללא תקרה. 
 • ספק שאינו בהסכם - עד התקרה לפי תנאי הפוליסה.
 • השתלת איבר מלאכותי - עד התקרה לפי תנאי הפוליסה (בין אם אצל ספק שבהסכם או שלא בהסכם). 
 • הכיסוי כולל את כל ההוצאות הרפואיות וההוצאות הנלוות כגון:
  - הוצאות טיסה - עד גובה עלות טיסה מסחרית רגילה. 
  - הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד.
  - הטסה רפואית.
  - בדיקות הערכה.
  - הוצאות טיפולים רפואיים הקשורים בהשתלה.
  - טיפול המשך.
  - הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל.
  - איתור תרומת מח עצם/תאי גזע.
  - גמלת החלמה גבוהה במיוחד לתקופה ממושכת במקרים של: ריתוק למיטה לפני השתלה, אשפוז לפני השתלה ולאחר השתלה
 • סכום ביטוח למקרה מוות כתוצאה מהשתלה.
 • פיצוי חד פעמי בגין השתלה שבוצעה ללא מעורבות החברה.


טיפולים מיוחדים בחו"ל

 

 • טיפולים מיוחדים בחו"ל - כיסוי עד לתקרה.
 • הכיסוי כולל את כל ההוצאות הרפואיות וההוצאות הנלוות כגון: טיסה, שהייה, הטסה רפואית, בדיקות הערכה, אשפוז הוצאות נלוות - כפי התקרות המצוינות בהשתלה. 
 • סכום ביטוח למקרה מוות כתוצאה מטיפול מיוחד.

 

תרופות מיוחדות

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות עד לתקרה (לפי תנאי הפוליסה) למקרה ביטוח. התקרה מתחדשת אחת לתקופת ביטוח.

 

הכיסוי כולל:

 • תרופות כימיות וביולוגיות. 
 • תרופות שאושרו בארץ ובחו"ל.
 • תרופות off label. 
 • תרופות יתום.
 • הוצאות מתן תרופה ועוד.  
ביטוח בריאות