חי-אל | חבות מעבידים 

חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המעביד כלפי עובדיו בשל נזקי גוף בלבד, אשר נגרמו לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח,
בשל רשלנות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, כתוצאה מתאונה או ממחלה.
החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח פקודת הנזיקין.
ביטוח חבות מעבידים הינו מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע, אשר סוגם בחוק מוגבל ושיעורם קצוב.
פוליסה זו מכסה את החשיפה העודפת מעבר לכיסויי הביטוח הלאומי ולא יותר מתקרת האחריות הרשומה בפוליסה.
פוליסת חבות מעבידים יכולה להירכש כמוצר עצמאי או להיות משולבת במסגרת פוליסות אחרות, כגון: פוליסות לביטוח בתי עסק, ביטוח דירה ופוליסות לביטוח קבלנים.
חבות מעבידים